Cennik usług dodatkowych

Cennik usług dodatkowych, niefinansowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

(realizowanych na wniosek pacjenta)

 
Porada lekarska udzielona osobie niezapisanej do Przychodni, u której nie występuje zagrożenie życia
i zdrowia
100,00 zł
Badanie lekarskie i wypełnienie dokumentów dla celów rentowych ZUS/KRUS wystawione na wniosek zainteresowanego 50,00 zł
Orzeczenie dla celów sanitarnych + wpis do książeczki zdrowia 50,00 zł
Badanie profilaktyczne pracownika z wydaniem orzeczenia dla stanowiska pracy bez czynników szkodliwych 50,00 zł
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wymagane do podjęcia nauki, doskonalenia zawodowego, testów sprawnościowych (z wyłączeniem uczniów i studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli) 50,00 zł
Zaświadczenia lekarskie dla pacjentów ubiegających się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+) Bez opłat
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie dla zakładów pracy, urzędów lub innych instytucji wystawiane
w celu uzyskania świadczeń rzeczowych, mieszkaniowych lub pieniężnych (z wyjątkiem zaświadczeń dla celów pomocy społecznej)
50,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla Sądu i Prokuratury (na życzenie zainteresowanego) 50,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli 50,00 zł
Wypis z dokumentacji medycznej dla prywatnych ubezpieczycieli 100,00 zł
Zaświadczenia lekarskie dla pacjentów do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Bez opłat
 
Podstawy prawne:
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień
    w ramach ubezpieczeń społecznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej
    w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.