Teleporady

Organizacja udzielania świadczeń

1. W przychodni realizowane są przyjęcia pacjentów w formie:

  • wizyt pacjentów w podmiocie leczniczym;
  • wizyt domowych;
  • teleporad.

2. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub na odległość (teleporada) jest udzielone po wcześniejszej rejestracji i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta. Pracownik rejestracji, by sprawnie pokierować procesem pyta o cel wizyty (rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta: konsultacja lekarska, wizyta recepturowa, itd.)

3. Wizyty w przychodni zawsze odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

4. Świadczenia zdrowotne w formie teleporady nie mogą być udzielane:

  • w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie świadczenia polega na wystawieniu recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, wydaniu zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza  lub pielęgniarkę, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w której przebiegu doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalanymi w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,

– z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (pacjenci covidowi).

W wymienionych wyżej przypadkach świadczenia muszą być realizowane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (wizyta pacjenta w podmiocie leczniczym, wizyta domowa).

 

Ustalanie kolejności dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjenci rejestrowani są i przyjmowani na wizytę lub teleporadę wg. kolejności zgłoszeń, możliwie tego samego dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.

2. W przypadku niemożności przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia wyznacza się pacjentowi termin udzielenia świadczenia, wynikający z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, w przypadku pacjentów pierwszorazowych lub termin wynikający z planu leczenia w przypadku pacjentów, którzy wcześniej korzystali ze świadczeń.

3. Pracownik rejestracji informuje pacjenta o terminie przyjęcia, podając dzień i godzinę przyjęcia.

4. Osoby uprawnione wg. odrębnych przepisów do przyjęcia poza kolejnością, przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia w dniu zgłoszenia,  a w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.