Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

działającego pod firmą

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c.

Czesława Deptuła-Karpińska i S-ka

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa:

 • firmę podmiotu wykonującą działalność leczniczą

 • cele i zadania podmiotu,

 • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu,

 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń,

 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

 • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,

 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu

 

 

Cele i zadania podmiotu

§ 2

1. Celem podmiotu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła-Karpińska i S-ka w ramach działalności leczniczej, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2. Do podstawowych zadań Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła-Karpińska i S-ka należy w szczególności:

 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, jednostkami samorządu lokalnego, organizacjami i stowarzyszeniami,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

3. Dla wykonywania zadań wskazanych w ust. 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła-Karpińska i S-ka, prowadzi przedsiębiorstwo NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RODZINA” W OSTROŁĘCE, zwane dalej Zakładem.

4. Prowadząc działalność leczniczą podmiot leczniczy przestrzega praw pacjenta zapisanych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta . Dz. U. z 2012 roku poz. 159)

5. Pacjent obowiązany jest przestrzegać ustalonego porządku w siedzibie podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstwie oraz niniejszego Regulaminu w zakresie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W szczególności pacjent ma obowiązek:

– posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych

– zgłoszenia się do rejestracji osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, sygnalizując potrzebę oraz rodzaj oczekiwanej usługi celem ustalenia miejsca i terminu jej wykonania

– przedstawienia lekarzowi prowadzącemu wyników zleconych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych

– przestrzegania ustalonych terminów badań i konsultacji specjalistycznych

– ujawnienia lekarzowi prowadzącemu wszystkich okoliczności i informacji mogących mieć wpływ na proces diagnostyczno-leczniczy

– informowania o rezygnacji z oczekiwania na ustalone wcześniej terminy wizyt

– wnoszenia opłat za świadczenia zdrowotne, które nie przysługują w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub nie zostały zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – wg cennika obowiązującego w podmiocie leczniczym

– poszanowania godności wszystkich pracowników

– przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie podmiotu i zakładu

– przestrzegania zasad higieny osobistej

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zasad ochrony przeciwpożarowej.

6. Zakład prowadzi szkolenia personelu medycznego na podstawie umów zawartych wedle odrębnych przepisów wydanych na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i umożliwia własnym pracownikom, w miarę możliwości organizacyjnych, udział w szkoleniach poza Zakładem.

 

 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu

§ 3

W skład NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RODZINA” W OSTROŁĘCE wchodzą następujące jednostki organizacyjne prowadzące działalność medyczną:

NZOZ Przychodnia Lekarska „Rodzina” s.c., który posiada następujące komórki organizacyjne:

   • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej                     001   0010

   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej                         007   0034

   • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej                                        008   0032

   • Gabinet zabiegowy                                                                              010   9450

   • Punkt szczepień                                                                                  011   9600

 

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 4

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła-Karpińska i S-ka świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a/ podstawowej opieki zdrowotnej

 

 

Miejsce udzielania świadczeń

§ 5

 1. Świadczenia zdrowotne w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła-Karpińska i S-ka udzielane są w jego Zakładzie (przedsiębiorstwie) tj. w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RODZINA” W OSTROŁĘCE ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 10
 2. W uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta przypadkach, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w domu chorego i w formie teleporady i w formie teleporady.

 

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 6

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 2. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 4. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia są udzielane w domu chorego.

 5. Podmiot leczniczy udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach umów zawartych z NFZ

 6. Podmiot leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia lub nie posiadającym dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

 7. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych kierują ubezpieczonych w razie potrzeby na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania

 8. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 9. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych poradni lekarza rodzinnego

 

 

Organizacja i zadania komórek organizacyjnych w zakresie zapewnienia prawidłowości sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 7

W skład NIEPUBLICZNEEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RODZINA” W OSTROŁĘCE wchodzą następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną:

   • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej

   • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

   • Gabinet zabiegowy

   • Punkt szczepień

 

Do podstawowych zadań Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy:

– badanie i porada lekarska

– wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza

– leczenie

– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

– orzekanie o niezdolności do pracy

– badania diagnostyczne

– edukacja prozdrowotna

– promocja zdrowego stylu życia

– prowadzenie dokumentacji

 

Do podstawowych zadań gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy:

– wykonywanie zabiegów zlecanych przez lekarza

– realizacja świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób

– realizacja świadczeń pielęgnacyjnych

– realizacja świadczeń leczniczych

– prowadzenie dokumentacji

 

Do podstawowych zadań gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej należy:

– objęcie opieką profilaktyczną wszystkich kobiet ciężarnych z listy pacjentów

– sprawowanie czynnej, systematycznej opieki nad położnicami i noworodkiem do 6-go tygodnia życia, bezpośrednio po ich powrocie z oddziału położniczego

– udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych

– prowadzenie profilaktyki chorób

– organizowanie i prowadzenie działalności prozdrowotnej

– udzielanie w nagłych przypadkach pomocy położniczej oraz wstępnych porad w schorzeniach ginekologicznych

– prowadzenie dokumentacji

 

Do podstawowych zadań gabinetu zabiegowego należy:

– wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych

– wykonywanie opatrunków

– wykonywanie badań EKG,

– wykonywanie nebulizacji

– pobieranie materiału do badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00

– prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów

 

Do podstawowych zadań Punktu Szczepień należy:

– wykonywanie szczepień ochronnych

– udzielanie konsultacji

– planowanie szczepień oraz przestrzeganie ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek

– edukacja prozdrowotna

– prowadzenie dokumentacji

 

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 8

1. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia medycznego lub wykonanie badania diagnostycznego w Zakładzie pacjent otrzymuje stosowne skierowania do zakładu opieki zdrowotnej z którym Zakład ma podpisaną umowę na ich wykonanie.

2. Wykaz podwykonawców o których mowa wyżej podany jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń.

3. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz za zgodą pacjenta wydaje skierowanie do szpitala.

4. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz może podjąć decyzję o przewiezieniu pacjenta do szpitala. W takim przypadku lekarz wystawia zlecenie na transport sanitarny.

5. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz wydaje pacjentowi skierowanie do dalszego leczenia w Poradniach Specjalistycznych. Wraz ze skierowaniem mogą być wydane niezbędne do konsultacji/leczenia wyniki badań diagnostycznych.

6. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz wydaje pacjentowi zlecenie na świadczenia z zakresu czynności pielęgniarki/położnej lub pielęgniarki opieki długoterminowej.

7. W przypadkach konieczności wykonania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej/opieki długoterminowej w miejscu zamieszkania pacjenta, lekarz wydaje skierowanie wg zasad określonych przez NFZ i ściśle współpracuje ze wskazanymi osobami /podmiotami na rzecz zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

8. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

9. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

10. Zgon i jego przyczynę stwierdza się w karcie zgonu, której treść i sposób wypełniania określają odrębne przepisy.

11. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich. Jeżeli zwłoki zostały poddane sekcji, lekarz przed wystawieniem karty zgonu powinien zapoznać się z protokołem sekcji.

12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. W takim wypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

13. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ust. 11 bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 9

 1. Maksymalną wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
 3. W dacie ustalenia niniejszego Regulaminu
  a/ wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 7 zł.
  b/ wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,7 zł.

 4. Kwoty określone w ust. 3 ulegają zmianie na zasadzie wskazanej w ust. 1. Zmiany te nie wymagają wprowadzania zmian w Regulaminie, winny być jednak ogłoszone w sposób zapewniający dotarcie informacji do zainteresowanych.

 

 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§ 10

1. Pacjent nie posiadający prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia lub któremu nie przewidziane jest udzielenia świadczenia bezpłatnie może uzyskać świadczenie odpłatne o ile:

a)  wyrazi na to zgodę

b)  zgłosi się w dniach i godzinach pracy podmiotu

c)  uzyska akceptację lekarza udzielającego świadczeń

d)  udzielenie świadczenia nie naruszy praw i ustaleń względem innych pacjentów

Powyższe nie dotyczy przypadków nagłych zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta

2. Świadczenie uzyskane w warunkach określonych w ust. 1 nie jest objęte umową pomiędzy Podmiotem i NFZ.

 

 

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

§ 11

1. Opłaty mają charakter cywilnoprawny – wynagrodzenia za usługę nie objętą umową Podmiotu z NFZ i mogą ulegać zmianie. Zmiany te nie wymagają wprowadzania zmian w Regulaminie, winny być jednak ogłoszone w sposób zapewniający dotarcie informacji do zainteresowanych.

 

 

Sposób kierowania jednostkami oraz

komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa

§ 12

Nadzór nad bieżącą działalnością zakładu sprawuje Kierownik, który sprawuje nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi Zakładu i osobami nimi kierującymi i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie. Do zakresu zadań Kierownika należy:

1/ zapewnienie prawidłowej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych;

2/ nadzorowanie pracy personelu medycznego;

3/ nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4/ ustalanie harmonogramów pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu;

5/ ustalanie harmonogramów pracy pracowników medycznych;

6/ organizacja i monitorowanie szkoleń personelu medycznego;

7/ współpraca z organami kontrolnymi i rejestrowymi;

8/ przyjmowanie uwag, skarg i opinii pacjentów o Zakładzie w wyznaczonych w tym celu godzinach.

 

 

Przepisy końcowe

§ 13

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem ustalenia.