RODO

Drogi pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

Administrator Pana/i Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła – Karpińska i S-ka

(ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 10, 07-410 Ostrołęka)

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Artur Kacprzak
tel. 693 626 380
e-mail: biuro@xyz.edu.pl 

 

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzina” s.c. Czesława Deptuła – Karpińska i S-ka.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

Wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Odbiorca Pana/i danych osobowych

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wnioski w sprawie realizacji Pana/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
 • listownie na adres naszej placówki,
 • mailowo na adres email: ojom@dpag.pl

 

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Panu/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.